خط تولید قیر امولسیون مدل GYRY10A

خط تولید قیر امولسیون مدل GYRY10A یک نمونه جدید از تجهیزات تولید قیرهای امولسیونی است که توسط شرکت ما با شماره  ZL00226275.4ثبت اختراع ملی شده است. این تجهیزات قادر به تولید رنج وسیعی از قیرهای امولسیونی با شرایطی پایدار می باشد، که برای مصارف مختلف در انواع پروژه های راهسازی مناسب هستند، پروژهایی مانند سیل کت، پریم کت، تک کت و آسفالت های حفاظتی (چیپ سیل و میکروسورفیسینگ).

Read More
خط تولید قیر امولسیون مدل GYRY06H

خط تولید قیر امولسیون مدل GYRY06H یک نمونه جدید از تجهیزات تولید قیرهای امولسیونی است که توسط شرکت ما با شمارهZL00226275.4  ثبت اختراع ملی شده است. این تجهیزات قادر به تولید رنج وسیعی از قیرهای امولسیونی با شرایطی پایدار می باشد، که برای مصارف مختلف در انواع پروژه های راهسازی مناسب هستند، پروژهایی مانند سیل کت، پریم کت، تک کت و آسفالت های حفاظتی (چیپ سیل و میکروسورفیسینگ).

Read More
خط تولید قیر امولسیون مدل GYRY06F

خط تولید قیر امولسیون مدل GYRY06F یک نمونه جدید از تجهیزات تولید قیرهای امولسیونی است. این تجهیزات قادر به تولید رنج وسیعی از قیرهای امولسیونی با شرایطی پایدار می باشد، که برای مصارف مختلف در انواع پروژه های راهسازی مناسب هستند، پروژهایی مانند سیل کت، پریم کت، تک کت و آسفالت های حفاظتی (چیپ سیل و میکروسورفیسینگ).
نوع طراحی آن سبب انطعاف پذیری بالای آن در تولید و حمل و نقل شده است.

Read More